ENGLISH تالار گفتگو(انجمن ها) ویژه همکاران
ورود به سیستم

لطفاً نام کاربری و رمز عبورتان را وارد نمایید. [ثبت نام]


بررسی تأثیر استرس شغلی حسابرسان بر کیفیت حسابرسی

(مورد مطالعه در شرکت‌های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار)

 

بهناز طاهری

کارشناسی ارشد رشته حسابداری

آدرس ایمیل:taheri572@yahoo.com

 

چکیده

زمینه و هدف: استرس شغلی عبارت است از کلیه فشارهای جسمی و روحی‌ای که افرادشاغل به دلایل مختلف در محیط کار خود و حین انجام وظیفه متحمل می‌شوند. استرس شغلییکی از شایع ترین بیماری‌های عصر ما است که هم براي افرادي كه به آن مبتلا هستند و هم براي مؤسسات پر هزينه بوده و عوارض ناشي از آن در قالب خستگي روحي و جسمي، زود رنجي و تحريك پذيري، تندخويي، افزايش فشار خون، عدم اعتماد به نفس و رضايت شغلي و فقدان انگيزه كاري بروز ميكند که موجب كاهش بهرهوري از یک سو و عدم ارائه گزارشاتحسابرسی با کیفیت و عدم اعتماد جامعه به حسابرسان مستقل از جنبه دیگر مي‌گردد.

تحقیق حاضر با هدف بررسی رابطه بین استرس شغلی حسابرسان با کیفیت حسابرسی در شرکت‌های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران است انجام شده است.

روش بررسی: تحقیق حاضر ازلحاظ نتیجه، از نوع تحقیقات کاربردیو ازلحاظ هدف اکتشافی-توصیفی از نوع مطالعه موردی است. قلمرو مکانی تحقیق حاضر، شرکت‌های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران در20 صنعت[1]بوده و قلمرو زمانی تحقیق، دوره پنج ساله 1391 تا 1395 می‌باشد. فرضیه‌ها توسطداده‌های 105 شرکت پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران و با استفاده از داده‌هایترکیبی مورد آزمون قرار گرفتند، تحلیل آماری با استفاده از نرم افزارهای اکسل وایویوز نسخه 8 انجام شده است.

نتایج: جهت بررسی فرضیات تحقیق از دو مدل رگرسیونی استفادهگردیده است. از آنجایی‌که آماره معنی‌داری کل رگرسیون یا آماره F-STATISTIC در این تحقیق برابر 0.0 می‌باشد و ضریب تعیینتعدیل شده برابر با 0.5 می‏باشد، نتیجه‌گیری شده است بین استرس کاری حسابرسان وکیفیت حسابرسی از یک سو و همچنین بین استرس کاری حسابرسان و کیفیت حسابرسی درحسابرسی نخستین از طرف دیگر رابطه معنی‏داری وجود دارد.

واژگان کلیدی: استرس کاریحسابرسان، دوره تصدی حسابرسی، ویژگی‌های فردی حسابرسان، کیفیت حسابرسی

1-مقدمه

یکی از مهمترین منابع اطلاعاتی تصمیم‌گیری سرمایه‌‌گذاران،مدیران، اعتباردهندگان‌‌، نهادهای نظارتی، اتحادیه‌‌های صنفی وکارگری، تحلیل‌گرانمالی، دولت و...، صورت‌‌های مالی تهیه شده توسط مدیران می‌باشد.

به طور کلی 1- فاصله بینسهامداران(مالکان) و مدیریت، 2- عدم دسترسی مستقیم ذینفعان به اطلاعات و مدارکسازمان و 3- پیچیدگی صورت‌های مالی‌‌، از عمده دلایل ضرورت مراجعه به افرادی مستقل‌‌،کار‌آزموده وامین به نام حسابرس مستقل می‌باشد.

ماهیت ونقش حسابرسی در ارتباط با عدم قطعیت و تردیدهای موجود در مورد کیفیت اطلاعاتحسابداری گزارش شده مطرح می‌گردد. حسابرس بعنوان پیشرو نقش رسیدگی و اعتبار‌دهی بهادعاهای مدیریت مندرج در صورت‌های مالی عمل می‌نماید و بویژه به عنوان مکانیسماجتماعی جهت کمک به نظارت و کنترل رفتار مدیران و به عنوان ابزار سیاسی دولت‌ها می‌باشد.نقش حسابرسی زمانی بخوبی ایفا می‌گردد که تحریفات حسابداری تا حد امکان کشف گردد وبه عبارت بهتر فرآیند حسابرسی دارای کیفیت بالایی باشد.

تحقيقات انجام شده چنين مطرح مي‏كندكه" حسابرسي با كيفيت بالاتر"دقت اطلاعات تهيهشده را بهبود مي‏بخشد و به استفاده‏كنندگان به خصوص سرمايه‏گذاران فرصت مي‏دهد با اعتمادبيشتري وضعيت مالي و نتايج عملكرد مالي شركت را مورد تجزيه و تحليل قرار دهند.

با وجود ابزار و روش‌هاي مختلف مورد استفاده در فرايند حسابرسي، حسابرسي بيش از هر چيز يك فرايند قضاوتي است و حسابرسان در زمينه‌هاي گوناگون بايد قضاوت كنند[2].